logo.svgGewoon Goed Geholpen
bosch.png
bovagicon.svg

Ab Mulder BV Ugchelseweg 249 7339 CJ Apeldoorn (Ugchelen)

Aan cliënt meegegeven

  • Sleutel
  • Alarmkastje/afstandsbediening
  • Kentekendocumenten (Handelaarskenteken)
  • Voorwaarden proefrit aan cliënt uitgelegd
  • Kopie rijbewijs gemaakt
  • Voorwaarden gebruik handelaar-kenteken
  • Uitleg verzekering, All Risk

Eigen risico

Eigen risico bestuurder €395,-

Voorwaarden Proefrit formulier:

Proefrit

De cliënt krijgt de auto in bruikleen voor de genoemde periode. De auto blijft eigendom van het autobedrijf. De cliënt dient de auto uiterlijk op de voorzijde genoemde datum en tijdstip bij het autobedrijf ingeleverd te hebben. Het is niet toegestaan, om welke reden dan ook, deze termijn te verlengen zonder schriftelijke toestemming van het autobedrijf. Per heel uur dat de auto te Iaat is ingeleverd, kan het autobedrijf kosten in rekening brengen. Bij het rijden met een handelaarskenteken dient de cliënt zich, in verband met de wettelijke regeling daarvoor, te beperken tot het testen van de auto. Dit betekent o.a. dat het verboden is de auto op de openbare weg te parkeren of te gebruiken voor het vervoer van personen en/of goederen (bijv. het doen van boodschappen).

Kentekendocumenten

De cliënt dient alle bij aanvang proefrit overhandigde kentekendocumenten bij einde proefrit te overhandigen aan het autobedrijf.

Vrijwaring

De cliënt vrijwaart het bedrijf voor alle schade ontstaan ten gevolge van of tijdens het gebruik van de auto, zoals onder meer ten gevolge van boetes, overtredingen en/of inbeslagname en/of verbeurdverklaring van de auto, alsmede voor aanspraken van derden verband houdend met het gebruik van auto.

Verzekering

De cliënt is aansprakelijk voor alle schade ontstaan ten gevolge van of tijdens het gebruik van de auto, voor zover deze niet wordt gedekt door de op de voorzijde genoemde verzekering. Schade aan de auto ontstaan tijdens het gebruik dient onverwijld aan het autobedrijf te worden gemeld. N.B.: In het geval de auto alléén WA is verzekerd, is de cliënt jegens het autobedrijf volledig aansprakelijk voor schade aan of verlies van de auto en/of inzittenden indien geen derde voor deze schade of dit verlies aansprakelijk is.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de cliënt die worden vermeld op het proefritformulier worden door het autobedrijf verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan het autobedrijf de overeenkomst uitvoeren, cliënt een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden, waaronder de importeur van een merk voertuig, ten behoeve van direct marketingactiviteiten voor voertuigen. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de wet Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door de cliënt bij het autobedrijf aan te tekenen verzet gehonoreerd.